Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ


Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора з навчально-виробничої роботи. Склад  апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників училища, які не є членами комісії для проведення співбесід училища.
Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором училища.
Наказ про затвердження складу апеляційної комісії підписується директором не пізніше  01 березня.
Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної  комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора училища з числа педагогічних працівників та адміністративного персоналу училища.
1.5  Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.
До складу Приймальної  комісії, апеляційної комісії не можуть входити особи, діти яких вступають до цього навчального закладу у поточному році.

 

II. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1 Відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, Положення навчального закладу, наявної ліцензії Приймальна комісія розробляє Правила прийому до училища.
2.2 Приймальна комісія:
-  забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до училища;
- організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у співбесідах);
- подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
- координує діяльність усіх структурних підрозділів училища щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
- організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
- приймає рішення про зарахування до складу учнів, слухачів з урахуванням  джерел фінансування;
- організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору професії, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
- забезпечує оприлюднення на веб-сайті училища цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством.
2.3  Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.
Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами,  які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

III. Організація роботи Приймальної комісії

3.1 Прийом заяв і документів вступників проводиться в строки, передбачені Правилами прийому.
Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою училища журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 1. порядковий номер (номер особової справи);
 2. дата прийняття документів;
 3. прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 4. назва навчального закладу, що видав документ  про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, дата видачі;
 5. середній бал  документа про повну (базову) загальну середню освіту;
 6. рік народження, стать;
 7. документ про здобуту освіту (оригінал, копія);
 8. довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
 9. паспорт (копія);
 10. свідоцтво про народження (копія);
 11. медичні довідки (086-у, 063 для іногородніх);
 12. фото;
 13. копія ідентифікаційного коду;
 14. домашня адреса (адреса реєстрації);
 15. інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

У разі необхідності Приймальна  комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.
Факт прийому документів фіксується на бланку заяви підписом абітурієнта. Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Правилами прийому.
Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою училища. В журналі реєстрації заяв вступників  не допускаються виправлення, закреслення та пропусків рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем і скріплюється печаткою навчального закладу.
3.2 Розклад співбесід, що проводяться училищем, затверджується головою Приймальної  комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті училища та інформаційному стенді  Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання.
3.3 Копії документів вступників і фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх тестові завдання зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.

ІV. Організація та проведення співбесід

4.1 Голови предметних методичних комісій щорічно складають і подають на затвердження голові Приймальної комісії  тестові завдання  не пізніше ніж за три  місяці  до початку  прийому документів.
Затверджені тестові завдання тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.
4.2 Співбесіда проводиться у формі письмової відповіді на питання (тести).
43 Під час проведення співбесід не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням  Приймальної комісії. У разі використання вступником під час співбесіди сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у співбесіді, про що складається акт. На роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі у конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.
4.4 Вступники, які не з’явились на співбесіду без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники можуть допускатись до співбесіди з дозволу відповідального секретаря Відбіркової комісії в межах встановлених строків проведення співбесід.
Особи, які не встигли повністю виконати тестові завдання, здають їх незакінченими.
4.5 Перевірка тестових завдань проводиться тільки у приміщенні училища членами Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.
4.6 Апеляція вступника щодо результатів співбесіди (кількість балів), отриманих під час співбесіди, повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення   результатів.
Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.
Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений  до відома  вступників не пізніше ніж за 7 днів  до початку співбесід.

V. Зарахування  вступників

5.1 Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється  Приймальноїю комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником  у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій  щодо зарахування за формами фінансування навчання.
Особи, які в установлений Правилами прийому строк  не подали до Приймальної комісії оригінали документів про освітній рівень, додатка до нього державного зразка,  втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.
5.2 Рішення про зарахування   вступників ухвалюється на засідання Приймальної комісії і оформляється протоколом, в якому вказуються умови зарахування ( за чи понад державне замовлення ).
5.3 На підставі рішення Приймальної комісії  директор училища видає наказ про зарахування вступників. Інформація про зарахованих вступників  доводиться до їх  відома  та оприлюднюється за допомогою засобів наочної інформації.
5.4 Зарахованим до складу учнів  за їх проханням видаються довідки встановленого зразка у зв’язку із вступом до навчального закладу.
5.5  Після видання директором навчального закладу наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.
5.6 За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору складається  звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради училища.

 

про Приймальну комісію КНТЕУ від … року.
Відповідальний секретар
Приймальної комісії                ____________    О.П.Кереканич

 

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2017

Наші партнери

-
Новини
17.01.18 - Проходження виробничої практики.
09.01.18 - Майстер-клас для педагогів.
05.01.18 - Семінар з класними керівниками та кураторами груп.
05.01.18 - Засідання Ради профілактики правопорушень.
29.12.17 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі з професії швачка, кравець.
26.12.17 - Проходження виробничої практики.
26.12.17 - Театралізований захід «Новорічне диво».
26.12.17 - Конкурс на кращу новорічну іграшку.
20.12.17 - Перший етап олімпіади з предмету «Охорона праці».
20.12.17 - Екскурсія в парк Шенборна.
19.12.17 - Театралізоване дійство до Дня святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час».
Рік Японії в Україні

Рік Японії в Україні

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ