Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ
Метод проектів як ефективна технологія навчання Наказ Про затвердження методичної теми Інноваційна методична робота
Метод проектів

Метод проектів

ефективна технологія навчання

 

         Сучасна освіта повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

 • забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;
 • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;
 • залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;
 • формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;
 • формувати в учнів цілісну картину світу;
 • спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст і навіть країн;
 • грамотно працювати з інформацією і т. д.

          Сьогодні всім відомий  факт, що учень нашої країни є більш освіченим, ніж його американський одноліток, але практично не готовий до життя у мінливому світі.

         Освіта виконує  дві основні функції: розвивальну (становлення особистості);  соціальну або адаптивну (введення особи з допомогою навчання у розгалужену структуру соціальних ролей).  

Виконуючи  перше завдання, навчальні заклади забезпечують непоганий рівень освіти, хоча і ціною навантажень всіх учасників освітнього процесу, а ось адаптивна задача вирішується неефективно. Цьому є і об'єктивні причини: зараз система освіти разом із суспільством переживає зміну системи цінностей і стилю життя всіх соціальних груп. Відсутнє не тільки соціальне замовлення на відповідний тип освіти, але й найбільш загальне уявлення про напрям його розвитку. Проте освітній процес, на відміну від виробничого, неможливо зупинити. А тому школа, навіть в умовах кризи, працює, перебудовується на ходу, не зупиняючи пошук нових форм організації навчальної діяльності, освітніх моделей і т. п.

         Перевірені практикою технології західної методичної науки використовуються, переробляються і оформляються у вигляді нових технологій. Так, все більше   використовують на практиці проектну діяльність учнів.      Він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного життя, які вони проектують у навчанні.

 

Історія розвитку проектної технології

         Ідея   проектної діяльності   була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О. Макаренко,  який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб'єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював  В. Сухомлинський, багатогранну педагогічну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Визначення суті проектування як педагогічного явища є досить складним, бо надзвичайно складними і багатоцінними є система проектування і сам педагогічний процес. Саме слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий уперед, задум, план" тощо.

         Проектування в загальному його розумінні - це науково обґрунтована побудова системи параметрів майбутнього об'єкта чи якісно нового стану існуючого проекту прототипу передбачуваного або можливого об'єкта стану чи процесу.

         Проектування - особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження.

         Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

        

Переваги проектної діяльності

         Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;
 • використовувати багато джерел інформації;
 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;
 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;
 • приймати рішення;
 • установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним);
 • створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій);
 • підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів;
 • представляти створене перед аудиторією;
 • оцінювати себе та інших.

         Практика свідчить, що в тих навчальних закладах, де використовують метод проектів, більшість   приймають його. Результати   анкетування показують, що   70 % педагогів застосовують метод проектів на практиці.  Аналіз впровадження технології у навчальний процес низки країн світу свідчить, що методологія методу проектів стає домінуючою.

        

Результати проектної діяльності як творчої співпраці

педагога й учнів

         Педагог:

 • підвищення професійної майстерності;
 • зацікавлення учнів предметом;
 • посилення інтересу до навчання;
 • залучення учнів до пошуку, дослідження;
 • відчутність реальних результатів своєї праці;
 • задоволення в інтелектуальному розвитку..

         Учні:

 • поглиблення знань;
 • розвиток навичок мислення високого рівня;
 • розвиток творчих здібностей;
 • творче застосування знань;
 • свобода вибору;
 • уміння працювати в команді;
 • підготовка до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницької діяльності.

         Співпраця:

 • творча самореалізація;
 • задоволення потреби в  саморозвитку та самовдосконаленні;
 • заміна авторитарного стилю спілкування демократичним.

        

         Характеристика та класифікація проектів

         Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Проектна технологія передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу проблему шляхом самостійних дій учнів із обов’язковим представленням результатів. Результати виконання проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, комп’ютерна газета, альманах тощо).

  Ознаки проектів:

 • розв’язується певна проблема;
 • результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість для учнів;
 • має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна , парна, групова);
 • учні займаються дослідницькою роботою;

·         передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних предметів. Дослідницький проект за змістом може бути:

 • монопредметним (виконується на матеріалі одного предмета);
 • міжпредметним (інтегрується суміжна тематика декількох предметів);
 • підсумковим, коли за результатами його виконання оцінюється засвоєння учнями певного навчального матеріалу;
 • поточним, коли на самоосвіту і практичну діяльність виноситься із навчального курсу лише частина змісту навчання.

Типи  проектів:

  1)  За  складом   учасників  проектної  діяльності:

    - індивідуальні;

    - колективні ( парні, групові ).

  2)  За  характером    взаємодії  між  учасниками      проектної     діяльності

    - кооперативні;

    - змагальні;

    - конкурсні.

  3)  За  рівнем  реалізації  міжпредметних   зв’язків:

    - монопредметні;

    - міжпредметні;

    - надпредметні.

 4)  За  характером  координації  проекту:

    - безпосередній  (твердий  чи  гнучкий );

    - прихований.

  5)  За  тривалістю:

    - короткотривалий;

    - середньої  тривалості;

    - довготривалий.

  6)  За  масштабністю:

    - на  рівні  навчального закладу;

    - між навчальними закладами.

  7)  За  метою  і  характером  проектної  діяльності:

    - інформаційний;     - прикладний;     - творчий;     - ігровий;     - дослідницький;

    - пошуковий;     - рольовий.

 

Організація проектної діяльності

                  Чіткість організації проектування визначається конкретністю постановки мети, визначенням запланованих результатів, виясненням вихідних даних. Дуже ефективним є використання невеликих методичних рекомендацій чи інструкцій, де вказується необхідна і допоміжна література для самоосвіти, вимоги педагога до якості проекту, форми і методи кількісної оцінки результатів, алгоритми проектування.

         Необхідно організувати роботу таким чином, щоб учні навчалися:

 • визначати основні і поточні (проміжні) мету і завдання;
 • шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні;
 • здійснювати і аргументувати вибір;
 • передбачати наслідки вибору;
 • діяти самостійно (без підказки);
 • порівнювати отриманий результат з тим, що потребується;
 • об'єктивно оцінювати процес (саму діяльність) і результат проектування.

         Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Великий інформаційний і технологічний обсяг багатьох проектів примушує учнів об'єднуватися у групи. Така ситуація сприяє становленню, формує соціалізовану особистість, працюючи у команді, учні вчаться взаємодіяти один з одним, вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок етичного міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності.

         Найскладніше самостійно розподіляти обов'язки. Слід дотримуватися принципу "кожний робить те, що зможе зробити краще інших". Становленню особистості сприяє також необхідність допомогти один одному, оцінювати один одного, критикувати, а найголовніше - нести відповідальність за свою роботу перед собою, своєю групою, всім колективом.

                  Етапи роботи над проектом:

 1 етап – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ.

         Повідомляється тема, форма  проекту, завдання, план роботи.  

 2 етап – ПІДГОТОВЧИЙ.

Відбувається  збір  матеріалу.

 3 етап – ПРОЕКТНА   РОБОТА. Починається  проектування  «макета»,  опрацювання  зібраної  інформаці.  

 4 етап – ОФОРМЛЮВАЛЬНИЙ.

   Остаточне  оформлення  об’єкта, малювання, розфарбовування  або  друкування.

 5 етап – ПРЕЗЕНТАЦІЯ  ПРОЕКТУ.

   6 етап – ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ.

   Це  аналіз  виконаної  роботи,  виявлення  її  переваг  і  недоліків, труднощів, само-   і   взаємооцінювання  результатів, визначення  побажань  і  планів  на  майбутнє.

 

Впровадження методу проектів

         Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.

         Що ж необхідно для ефективного впровадження методу проектів у сучасній школі? Впровадження методу проектів - це важка, але цікава робота. Для досягнення результатів потрібна значна кількість часу, а також серйозна самостійна робота кожного члена колективу.

         Одним із важливих етапів роботи педагогічного колективу над впровадженням методу проектів є початковий період, коли відбувається переорієнтація педагогічних, дидактичних, організаційних дій на ознайомлення з його основними цілями і завданнями.

         Щоб ця освітня технологія та різні її проекти діяли, необхідно, по-перше, бажання діяти, експериментувати, а по-друге, тільки при підтримці керівництва навчального закладу можливий подальший розвиток творчої ініціативи.

         З метою досягнення позитивних результатів у запровадженні методу проектів кожен педагогічний колектив має пройти через багаторівневу систему підготовки педагогічних працівників:

 • інформаційну (із теоретичною підготовкою);
 • організаційно-практичну (із закріпленням та апробацією теоретичних знань на практиці);
 • рефлексивну (із самостійною роботою учителів щодо осмислення і творчого аналізу результатів експериментальної роботи);
 • корекційну (спрямовану на поповнення знань та практичних навичок учителів, необхідних для подолання труднощів, що виникли);
 • методологічну (що передбачає підготовку педагогів-"тренерів", які можуть навчати інших, створювати свої майстер-класи).

         Правила успішної роботи учнів у проектній діяльності:

- У команді немає лідерів. Всі члени команди рівні.

- Команди не змагаються.

- Всі члени команди повинні отримати задоволення від спілкування і від того, що разом виконують проектну роботу.

- Кожен повинен отримувати задоволення від почуття впевненості в собі.

- Відповідальність за кінцевий результат несуть всі члени команди, які працюють над проектом.

          

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ  ПРОЕКТІВ:

·     Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми , що вимагає інтегрованого пошуку рішення.

·     Практична, теоретична, пізнавальна значимість  проекту.

·     Самостійна діяльність учнів.

·     Структурування змістових частин проекту (з вказівкою поетапних результатів).

·     Використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій.

·     Визначення проблеми і задач.

·     Висування гіпотези і рішення.

·     Обговорення способів оформлення кінцевих результатів.

·     Збір, систематизація і аналіз отриманих даних

·     Висновки,  пропонування нових завдань для дослідження.

 

 

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2018

Наші партнери

-
Новини
20.02.18 - Урок - реквієм «Небесна Сотня».
19.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація.
16.02.18 - Спартакіада «Здоров’я», присвячена XXIІІ зимовим Олімпійським іграм.
16.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація.
15.02.18 - Зустріч учнів з воїном-афганцем Олексіюком С.М.
14.02.18 - День святого Валентина – свято любові, свято емоцій, свято почуттів.
14.02.18 - Участь у обласних змаганнях з волейболу серед ПТНЗ.
06.02.18 - «Профілактика грипу та ГРВІ – запорука здоров`я» - тема години спілкування.
06.02.18 - День безпечного Інтернету.
06.02.18 - Державна кваліфікаційна атестація в групі перепідготовки слухачів центру зайнятості.
02.02.18 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі.

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ