Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика
КНТЕУ МОН ЗакДМОН НПЦ ПТО ИППО ПрофТехОсвита ИИТ
Метод проектів як ефективна технологія навчання Наказ Про затвердження методичної теми Інноваційна методична робота

ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИЧНА РОБОТА

         З метою небуденної, нетрадиційної роботи, зацікавлення педагогів у результатах їх праці, ознайомлення з новітніми методами  і формами роботи методист училища розробила цикл нетрадиційних засідань педрад, які викликають зацікавленість і дають достатній ефект для подальшої роботи та створюють позитивний мікроклімат в колективі. Як приклад такої педради пропонуємо один із варіантів:

 

Створення системи педагогічного діагностування з метою визначення рівня професійної компетентності та використання його результатів для вдосконалення планування методичної роботи в училищі

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ

Галузь застосування: навчально-виробничий процес

Суб’єкти інноваційної діяльності: педагогічний колектив

Прізвище, ім’я, по батькові автора та його фото:

Кучер Ірина Вікторівна, методист училищ

Назва навчального закладу: Ужгородське вище комерційне училище КНТЕУ

Адреса навчального закладу (поштова та електронна):Закарпатська обл.,

м. Ужгород, Православна наб, 21; uzhgorodvku6@mail.ru

Контактні телефони:(03122)34124

 

 

ОПИС ПРОЕКТУ

Мета впровадження:

перехід до нових технологій і методів проведення діагностування рівня професійної компетентності педагогів,

вдосконалення системи планування методичної роботи ;

надання необхідної допомоги педагогічним працівникам у професійному зростанні, вдосконаленні форм і методів роботи;

визначення рівня готовності педагогів до інноваційної діяльності;

перевірка рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників.

 

 

Ресурсоємність нововведень. шляхи залученя додаткових та вдосконалення наявих ресурсів

Проект впроваджується за рахунок вдосконалення матеріально - технічної бази училища, використання наявної інформаційно-комунікаційної техніки шляхом залучення додаткових ресурсів

 

технологія впровадження

В системі роботи методиста діагностика займає одне з найважливіших місць.

Педагогічна діагностика – система технологій, процедур, засобів, методик і методів отримання інформації про стан та розвиток педагогічних систем.

В структурі методичної роботи вона виконує дві взаємопов’язані функції: функцію вивчення і оцінювання стану чи рівня та функцію навчальну.  Основне призначення діагностування рівня професійної компетентності педагогічних працівників – надання необхідної допомоги у професійному розвитку та врахування результатів у процесі методичної роботи.

Проведення діагностування дозволяє реалізувати одну із функцій методичної роботи стосовно конкретного педагогічного працівника – аналітично оцінювальну, сутність якої полягає передусім у критичному осмисленні існуючої педагогічної практики та особистого професійного досвіду і їх оцінювання.

Головним етапом підготовки педагогічного працівника до самоосвітньої діяльності вважається діагностичний. Сучасна педагогіка дає широкий спектр форм і методів діагностики рівня педагогічної майстерності (анкети, опитувальники, тести, програми), які допоможуть визначити рівень методичної підготовки педагога, педагогічної майстерності.

 На сьогодні в училищі виникла необхідність у більш глибокому вивченні діяльності педагогів з метою визначення рівня їх професійної підготовки, компетентності, готовності до інноваційної діяльності, об’єктивної оцінки їх праці. Прогнозовані очікувані результати такої діагностики: підвищення загального рівня професійної майстерності, підвищення рівня професійної підготовки, покрашення усіх видів педагогічної компетентності, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

У результаті проведення діагностики на базі науково обґрунтованої системи критеріїв формується узагальнена характеристика педагогічного працівника та його діяльності. Така характеристика містить нормативне ядро та індивідуалізовану оболонку. Нормативне ядро – стандартизована оцінка педагога відповідно до чітко визначеного переліку показників, що дає можливість порівняти професійні досягнення всіх членів педагогічного колективу. Оболонка утворюється з довільного переліку параметрів, які характеризують індивідуальний стиль педагогічної діяльності кожного. Поєднання нормативного ядра з особистою динамічною оболонкою надає методичним комісіям необхідну життєву та автентичну характеристику педагога.  До основних критеріїв оцінки діяльності педагога належать:

- професійні знання предмета викладання;

- знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;

- рівень володіння методикою викладання;

- уміння використовувати професійний і новаторський досвід, методичне новаторство, власні інноваційні знахідки;

- особисті професійні якості (здатність до творчості, імпровізації, індивідуальний творчий пошук, неординарність, комунікативність, гуманізм, демократизм, організаторські здібності);

- результативність навчання;

- ставлення до педагогів.

За результатами діагностування керівники методичної роботи через методичні технології (школа перспективного педагогічного досвіду, школа педагогічної майстерності, майстер-класи, творчі групи), через різні форми методичної роботи (творчий звіт, творчий портрет, самоосвіта, науково-практична конференція, оперативно-методична нарада, групова та індивідуальна консультація, семінар, бесіда, дебати, дискусія, дидактична гра, ділова гра, методичний (аукціон, фестиваль, турнір), взаємовідвідування уроків, відкритий урок, методична декада і інші) реалізують систему безперервної педагогічної освіти.

Результати діагностування дають можливість визначити проблемні, “вузькі” місця в професійній та фаховій діяльності кожного педагога, побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами, обрати тематику навчально-методичної проблеми, спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

 Засоби діагностики професійної компетентності педагогічних працівників базуються на використанні технології тестового контролю.

Тестування (як метод) – це фактично усне чи письмове опитування за спеціально підготовленими контрольними запитаннями чи завданнями з метою одержання високого рівня достовірної інформації з важливих аспектів професійної компетентності педагогічних працівників.

Одним з видів тестування та діагностики на сучасному етапі є використання для цих цілей інформаційно-комунікаційних технологій. При комп’ютерному тестуванні за допомогою програми My test ми можемо одержати одразу вірні відповіді, їх кількість, дізнатися про час, затрачений на роздуми. Таким чином, можна одразу отримати наглядні результати, на основі яких складається загальна діагностична карта педагогів училища.

Після вивчення педколективом сучасних інноваційних технологій на часі постало питання щодо перевірки знань педагогів, вивчення їх потреб, труднощів у роботі методичній чи навчальній. Також актуальним є оволодіння всіма педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями. Тому були розроблені пакети запитань для комп’ютерного тестування, що стосувались загальнопедагогічних питань, методики викладання, знань офіційних документів щодо навчально-виробничого процесу, а також спеціальних знань кожного педагога. Відповідно до вимог, тест складається з 30-35 питань різних типів, обмежений у часі.

Технологія проведення тестування передбачала дотримання певних правил:

1.Усім педагогам були надані чіткі інструкції до початку тестування. В результаті це має привести до того, що всі розуміють інструкції та ознайомлені з різновидами запропонованих завдань.

2. До початку тестування додержувались правила конфіденційності (збереження ключа до тестових завдань в таємниці).

3. У комп’ютерному класі на всіх комп’ютерах була встановлена програма тестування, а результати передавались на головний комп’ютер.

 4. Усі педагоги були в однакових умовах, що забезпечило абсолютну справедливість проведення тестування.

 5. Показником виконання тесту вважалось виконання 2\3 тестових завдань.

На 2011-2012 навчальний рік було заплановано комп’ютерне тестування та діагностика професійного рівня педагогів, створена програма такого тестування та апробована на майстрах виробничого навчання, що підлягають атестації. (додаток 1 в електронному вигляді). У результаті виявлений рівень професійної та методичної компетентності кожного, створена діагностична карта та розроблятимуться індивідуальні рекомендації щодо підвищення фахового, професійного та методичного рівня педагогів.

Результати анкетування будуть заслуховуватись на педагогічній, методичній раді, засіданнях методичних комісій, проводитися індивідуальні співбесіди.

Таким чином, виконання тесту всіма педагогами та роздрукування результатів кожного - матеріал для створення загальноучилищної діагностичної карти, яка у свою чергу є матеріалом для майбутнього планування методичної роботи навчального закладу, роботи методичних комісій, плану самоосвітньої роботи, підготовки до проведення атестації педагогічних працівників тощо.

 

 

 

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА
Мета: визначити рівень теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для планування методичної роботи з педагогічними працівниками

Теоретичні знання, професійні уміння
і навички вчителя (+, - )

ПІБ педагога

Мотивація навчальної діяльності учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування загальнонавчальних умінь і навичок

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційований і індивідуальний підхід до учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання ігрових технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування учнів, контроль за якістю знань

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибір оптимальних методів навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання дидактичного матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток пізнавальної активності учнів

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоційність та психологічний комфорт уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання інноваційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання перспективного педагогічного досвіду

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення нестандартних уроків

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення інтегрованих уроків

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи зі здібними учнями

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація роботи з невстигаючими

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміння робити самоаналіз уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОСАРІЙ

Валідність – один з основних критеріїв якості тесту. Тест називається валідним, якщо він вимірює те, до чого він призначений

Дистрактори – неправильні варіанти відповідей, „схожі” на правильну; правдоподібні варіанти відповідей, які повинні виглядати достатньо прийнятними як правильні.

Довжина тесту – це така кількість тестових завдань, що є достатньою для забезпечення відповідної точності методу вимірювання

Тест – система прийомів для випробування та оцінювання окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого має виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик – інтересів, емоційних реакцій тощо.

Тест досягнень – тест, спрямований на оцінювання досягнутого рівня розвитку вмінь, навичок та знань

Тест спеціальних здібностей – група тестів, призначених для вимірювання рівня розвитку окремих аспектів інтелекту та психомоторних функцій, у переважній більшості тих, що забезпечують ефективність у конкретних, достатньо вузьких галузях діяльності

Педагогічні здібності – сукупність психічних рис особистості необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення. Педагогічні здібності є передумовою для формування педагогічної майстерності.

 

Результативність та ефективність впровадження інновАції

-              проведення тестування педагогічних працівників дає дані про рівень професійної компетентності кожного;

-              аналіз проведеного діагностування використовуватиметься при плануванні роботи методичних комісій, методичної роботи на новий навчальний рік;

-              розробка індивідуальних рекомендацій для педагогів, що відчувають методичні та педагогічні затруднення;

-              підвищення рівня комп’ютерної грамотності педагогів;

-              проведення педагогічного діагностування всіх педагогів надасть повну картину рівня професійної компетентності кожного для прийняття в тому числі управлінських рішень.

На головну

-
Студентам:
Відеоматеріали
Розклад занять
Календар
Годинник

Архів
Всі новини по роках.
Пошук по сайту
-

Звіт про роботу директора за 2016 - 2017 навчальний рік

Міжнародні відносини

Національно-патріотичне виховання

Наші видання

Національна дитяча гаряча лінія Національна гаряча лінія

Публічна інформація

АНОНС!!!
Надаємо послуги населенню!

ЗНО - 2017

Наші партнери

-
Новини
17.01.18 - Проходження виробничої практики.
09.01.18 - Майстер-клас для педагогів.
05.01.18 - Семінар з класними керівниками та кураторами груп.
05.01.18 - Засідання Ради профілактики правопорушень.
29.12.17 - Поетапна кваліфікаційна атестація в групі з професії швачка, кравець.
26.12.17 - Проходження виробничої практики.
26.12.17 - Театралізований захід «Новорічне диво».
26.12.17 - Конкурс на кращу новорічну іграшку.
20.12.17 - Перший етап олімпіади з предмету «Охорона праці».
20.12.17 - Екскурсія в парк Шенборна.
19.12.17 - Театралізоване дійство до Дня святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий величний час».
Рік Японії в Україні

Рік Японії в Україні

Обговорення:


Додати нове повідомлення:

Автор:

Повідомлення:

(Для зареєстрованих користувачів. Реєстрація.)
Головна
Про нас
Бібліотека
Сторінка психолога
Учнівське самоврядування
Виховна робота
Охорона праці
Професії
Вступнику
Методика

сеть партнерских программ